من یک دانشجوی ساده در یکی از دانشگاههای برتر در ایرانم. یکی از مشکلات اساسی که در چنین دانشگاهی با آن مواجه می‌شود کمبود اختیار است. ممکن است پس از مدتی دچار خطوط مرگ شوی.

خط مرگ یا "Dead line" اصطلاحی است که دانشجویان برای مهلت ارسال یا تحویل تمرین ها استفاده می کنند. ممکن است بعد از مدتی آن قدر درگیر درس شوی که زندگی تو بین خطوط مرگ شکل گیرد و عملا بخش کمی از اعمال خود را با انتخاب انجام دهی. حتی ممکن است تفریحهایت را هم به دلیل حضور در جمعهای که در آن هستی انجام دهی.

این فقط در زندگی دانشجویان رخ نمی‌دهد، ممکن است پدر یک خانواده باشی که بسیاری از وقت تو صرف تولید ثروت شود و اصلا فرصتی برای رسیدگی به خودت یا فکر کردن نداشته باشی. دو حالت ممکن است یا می‌توانی با جراحی برنامه زندگی ات زمانی برای خود فراهم کنی یا نه. در صورتی که نمی‌توانی وقتی فراهم کنی با عرض معذرت مرگت را تسلیت می‌گویم. اما اگر می توانی بهتر است به زودی برای خود زمانی فراهم کنی.

ببخشید بیشتر درد و دل شد پیروز باشید.