عاشقی در تلاش مذبوحانه برای شناخت عقلانی دنیای پیرامون خویش...