مبادرت در سیاست و مقدم بر آن آگاهی سیاسی کار بسیار خوبی است، اما لطفا به عنوان سرگرمی سیاست‌بازی نکنید. و از آن مهم تر نگذارید دیگران با شما بازی کنند.

 قطعا سیاستمداری و آگاهی سیاسی از مهمترین کارهاست. دلیلش هم آن است که تاثیر زیاد و عمیقی بر زندگی دیگران دارد و مگر ما در این دنیا غیر از تاثیرگذاری کاری می کنیم؟ اصلا مختار بودن انسان معادل تاثیرگذاری اوست. پس چگونه می‌توان کاری که چنین مهم است را به عنوان سرگرمی انجام داد. شاید قبول نداشته باشید که بعضی به چشم سرگرمی به چنین چیزی نگاه می‌کنند اما وقتی حجم جوکهای سیاسی و بزن و برقصهای فضاهای انتخاباتی را می‌بینیم چاره‌ای نداریم که بپذیریم برخی به چشم سرگرمی به سیاست نگاه می‌کنند.
اما همه این طور نیستند و برخی بازی را می‌چینند. به طبع آدم‌های خوب و آدم‌های بدی داریم که در عرصه‌های اجتماعی صحنه را می‌چینند و از حضور افراد منفعت می‌برند اما به قطع و یقین هر چه امور مهم را به سرگرمی بگیریم و اختیارمان را به رسانه‌ها و افراد صاحب قدرت تفویض کنیم آدمهای بد دست بازتری خواهند داشت. آدمهای خوب نمی‌پسندند که چیزی را بر اراده شما تحمیل کنند. از طرفی اگر وضع فعلی اجتماع مساعد نیست حتما آدمهای بد عِده و عُده بیشتری داشته‌اند و برای کمک به آدمهای خوب نباید اختیارمان را دست دیگران بدهیم.
هر انسان جانشین خدا در زمین است و یکی از شئون این جانشینی همین اختیار انسان است. صحنه‌ای که در جهان کنونی می‌بینیم آن است که عده‌ای اختیار خود را برای لذتجویی به مستکبرین سپرده‌اند و از این جهت خود نیز مستکبرند. در این میان عده‌ای هم هستند که اختیار خود را در جهت صلاح استفاده می‌کنند اما به دلیل این که اراده جمعی انسان‌ها در این جهت قرار نمی‌گیرد کاری از پیش نمی‌رود. این عده‌ی آخر همان مستضعفین‌اند. یعنی ضعیف نگه داشته شده‌اند.
با این بیان امام غایب ما مستضعف ترین آدم‌هاست. باید مسیر را به سوی آدم شدن طی کرد. بسیاری از ما هم اکنون از روی عادت کارهایمان را می‌کنیم. این کارها بی ارزش نیست اما رشدی که باید را حاصل نمی‌کند. باید به هشیاری رسید. باید به حالتی رسید که انگار شیری در پشت سر انسان حرکت می‌کند. باید هر کاری که می‌کنیم همراه با دقت در درستی و نادرستی آن و اختیاری باشد. اگر به این حالت رسیدیم تازه از اولیات انسانیت برخورداریم که کارهایمان را از سر اختیار می‌کنیم. حال باید در درست انجام دادن کارها تلاش کنیم.
به امید روزی که انسان به معنی واقعی خلیفه خدا روی زمین باشد و اراده خدا را در زمین جاری کند. مگر در بهشت چه چیز خارق العاده‌ای وجود دارد؟ ...